Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

Naja
21:37
9692 82ef
Reposted fromowca owca viaBloodyYuki BloodyYuki
Naja
21:37
5619 9b55
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaBloodyYuki BloodyYuki
21:36
0142 c3db 440
Naja
21:35


Happy Mother’s Day!
Naja
21:28
0765 dcc8 440
Naja
21:26
21:25
2623 68e8 440
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viairmelin irmelin
Naja
21:25
2835 e283 440
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viairmelin irmelin
21:25
21:21
7583 b9f9 440

verbalvomits:

Thanks, brain.

21:21
8369 6f6b 440
Naja
13:08
Powinni dawać więcej wina w butelce. 
Tak, żeby na dwie osoby starczyło.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
Naja
13:06
6350 2291 440
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viairmelin irmelin
Naja
13:06
1890 8dfa 440
Reposted frommisiapa misiapa viairmelin irmelin
Naja
13:05
7054 6d12 440
12:57
2804 a085 440

David Revoy - Yin and Yang of World Hunger (2011) [900 x 1167]

Naja
12:56
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
Naja
12:51
5784 77dc 440
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
12:51
7583 b9f9 440

verbalvomits:

Thanks, brain.

12:50
8369 6f6b 440
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl